تزیینات دیوار

پله فوقانی شیب دار امفی تئاتر ارامگاه

پله فوقانی شیب دار امفی تئاتر ارامگاه

پله فوقانی شیب دار امفی تئاتر ارامگاه، دید به سمت شرق به طرف کلیسا پس از این خوشامدگویی مهم،در پله فوقانی شیب دار امفی تئاتر ارامگاه گرمای فضایی...

تالار موسیقی

فضای داخلی عمومی در حاشیه شهر: تالار موسیقی با قرار گرفتن در انتهای شرقی محل بازی ، در حاشیه تل شنی که سرپناهی برای باد جنوب شرقی است،...
دیوار اجری قصر ،طلوع و غروب

دیوار آجری قصر

دیوار آجری قصر طلوع و غروب دیوار آجری قصر،درمورد دوم ، حجم بسته و نسبتا ساده با پارتیشن مهمی تقسیم می شود که شکل پیچیده بام را مشخص...
جزئیات مقاطع دیوار و بررسی تابش نور

جزئیات مقاطع دیوار و بررسی تابش نور

جزئیات مقاطع دیوار و بررسی تابش نور در این مقاطع تابش نور در جزئیات مقاطع دیوار و بررسی نور خواه کسی این را تفکری سردر گم که ویژگی...