مجله ماشین

رگ به رگ شدن، شکستگی و صدمات وارده به جمجمه

رگ به رگ شدن، شکستگی و صدمات وارده به جمجمه

رگ به رگ شدن معمولا نیازمند معاینه و معالجه است. اگر مچ پای فرزند شما برگ برگ شده است او را برای مدت نیم ساعت یا بیشتر بخوابانید و پایش را روی منائی بالا نگاه دارید. بدین وسیله شدت خونریزی های عمیق و تورم مفصل به حداقل خواهد رسید و اگر در اطراف مفصل تورم ایجاد شد، باید آنرا بطبيب نشان دهید، زیرا ممکن است یکی از استخوانها شکسته با ترك برداشته باشد.

اگر مفصل زانو رگ برگ شده باشد، باید همیشه بوسیله طبيب معاینه و بطور دقیق و کاملی معالجه شود. اگر در معالجه زانوی رگ برگ شده ای که در آن غضروف مفصلی صدمه دیده است اهمال و قصوری بشود و عروق ممكن است ضرر نامناسب و ناشایستهای التیام یابد که نتیجه آن برای طول سالها زحمت و مرارت خواهد بود. اگر طفلی روی مج دستش زمین خورده باشد و این ناحیه چه در موقع حرکت دادن دست و چه وقتی که بیحرکت است درد شدید داشته باشد. ولو اینکه هیچگونه تورم و با کج شدگی هم در آن دیده نشود، باید بشکستگی مظنون شوید.

بنابراین اگر درد رک برگ شدن همچنان ادامه داشته باشد. با در اطراف آن تورم ایجاد شود ، باید آنرا حتما بطیب نشان داد تا مورد معاینه کامل قرار گیرد. این معاینه نه فقط بخاطر امکان وجود شکستگی است، بلکه بخاطر است که غالب رگی برگ۔ شدگیها را اگر با پیچیدن باند با گذاشتن تخته چوبی در زیر آنها برز محیحی بیحرکت نمایند دردشان زودتر آرام خواهد گرفت. بسیاری از رگ رگ شدگیها وشکستگی۔ های ناقص، بدو تا يك ساعت با بیشتر بی حسی و بدون درد میباشد ولی بعد بتدریح درد آنها محسوس میشود.

شکستگی- استخوانهای اشخاص بزرگی چون سقت و شکننده است ، واقعة می شکند ، یعنی دو قطعه شکسته از هم جدا میشود . ولی استخوانهای اطفال جون نرم تر است بیشتر ممکن است خم بشود که بشکستگی های ترکهای (ماند تركه نرم درختان که خم میشود) معروف میباشد. نوع دیگر شکستگی در اطفال لق شدن با جدا شدن انتهای نمو کننده استخوان است . این نوع شکستگی مخصوصا در مچ دست اتفاق میافند . اگر شکستگی طفل شدید باشد ، همه کس آنرا تشخیص میدهد. ولی بعضی از شکستگی های معمولی تغییر شکل پیدا نمی کند. در شکستگی مچ پا، باوجود آنکه درد و تورم فوق العاده شدید است، ممكن است کج شدگی با تغییر شکلی در مفصل پیدا نشود بلکه لكه كبود رنگ و خون مردگی بعد از چند ساعت در زیر پوست ظاهر شود . فقط طبيب میتواند رگ برگ شدگی شدید مچ پا را از شکستگی آن تشخیص دهد و حتی طبیب هم غالبة برای تمیز بین این دو، برادیوگرافی مچ پا نیازمند است. تغییر شکل حاصله در شکستگی های مچ دست ممکن است آنقدر نباشد که شما را متوجه آن سازد. اگر توب فوتبالی بنوك انگشت دست بگیرد غالبا باعث ترك خوردگی استخوانهای آن میشود که نشط متورم شده بعد مختصری کبود میشود . موقعی که طفلی از پشت بزمین میخورد ، گاهی یکی از مهره های ستون فقراتش مختصری له میشود. در این حال چیزی از بیرون معلوم نیست ولی هروقت طفل بجلو خم میشود یا هنگامیکه میدود و جست و خیز مبکند پشتش درد میگیرد . بطور کلی اگر درد پا و دست ادامه پیدا کرد یا اگر تورمی پیدا شد و با اگر لکه های کبود رنگی در زیر پوست نمایان گردید باید بشکستگی مظنون شد.

از ایجاد ضایعات بیشتری در عضوی که مظنون بشکستگی است اجتناب کنید. یعنی عضو مصدوم را حرکت ندهيد همچنين نگذار بد مثل آنرا حرکت دهد. اگر طفل در جای نسبة راحتی قرار گرفته است و شما هم می توانید خیلی زود جلبیب دسترسی پیدا کنید . بگذارید طفل در همانجا که هست باشد. ولی اگر مجبور بحر کت دادن و انتقال اوهستید بدوا چوب با تخته با چیزی از این قبیل در زیر ناحیه صدهه دیده بگذارید تا عضو مصدوم حرکت نکند.

برای آنکه جنین تخته چو بی موثر و مفید باشد باید از طرف بالا و پائین بلندتر از عمر مصدوم باشد. برای مجپائی که مصدوم شده باشد، تخته چوب باید تا زانو برسد. برای شکستگی های قسمت تحتانی ساق پا و تخته چوب باید تا بالای ران و کنل برسد . برای شکستگی های ران ، تخته چوبی لازمست که از نوك پا تا زیر بغل برسد. برای شکستگی های مج دسته تخته چوب باید از نوك انگشتان دست تا مفصل آرنج باشد. برای شکستگی های ساعد و بازو، تخته چوب باید از نوك انگشتان دست تا زیر بغل باشد. برای بحر کت کردن عضو مصدوم در طفل خردسال ، می توان از تا کردن تکه مقوائی (بجای تخنه چوب) استفاده کرد. ولی اگر عضو مصدوم بلند باشد، برای بیحرکت کردن آن ناچار باید تخنه جوب بکار برد. تخته چوب را در نهایت ملایمت زیر عضو قرار دهید و سعی کنید از حرکت دادن ناحیه شکسته بکلی اجتناب نمائید. عضو را بوسیله نوار تنزیب، با دستمال ، با چند تکه پارچه ، در چهار یا شش نقطه بتخته چوب محکم ببندید ، دو تا از ابن بست ها باید نزديك ناحیه شکستگی باشد (در بالا و پائین آن) و يك بست باید در هر يك از دو انتهای تخته چوب بسته شود ، در مورد صدمات وارده بر پشت و کمر نكنه بسیار مهم آنست که اگر مریض در همان وضعی که هست راحت باشد لازمست او را بهمان حالت نگاه دارید. اگر احیانا او را باید حرکت دهید ، يك برانکار با يك لنگه دربرای این مننلور بکار ببرید. در موقع برداشتن و حرکت دادن شخصی که پشتش صدمه دیده است باید پشت و کمرش را راست و مستقیم نگاه داشت و یا باید قوس و انحنای کمر بطرف داخل باشد (بهاوریکه در ناحیه کمر بك تقدر ایجاد شود)، هرگز نگذارید قوس کمر بطرف خارج قرار کرد ( یعنی نباید تحدبی در این ناحیه پیدا شود . برای رعایت این نکته ، موقعی که او را از زمین حرکت میدهید و یا بوسیله تشك با فرش و یا چیز دیگری که از زیر شکم میدهید حمل می کنید ، باید مریض روی آن بروی شکم خود (یعنی دمرو ) دراز بکشد. در موارد آسیب دیدگیهای گردن ، گردن را باید راست نگاه داشت و در صورت خمیدگی ، قوس آن باید بطرف عقب باشد (یعنی سر مریض جلو خم شود). برای شکستگی های استخوان ترقوه ( که در بالا و جلوی سینه قرار گرفته است ، از يك تكه پارچه بزرگ سه گوش ، حمایلی درست کنید و در پشت گردن دو سر آنرا بهم گره بزنید . تا بدین وسیله دست و ساعد بطور عرضی روی قفسه سینه نگاهداری شده بیحرکت بماند.

اگر شخصی که شد پدأ مصدوم گشته است باید اجبارا مدتی در هوای سرد بماند، باید او را با پوشاندن لباس و یا پنوئی از سرماخوردگی حفاظت کنید، يك پتو هم زبر او بیندازید. امروزه، زياد گرم کردن (با پتو با کبف آب گرم) شخصی که در حال شوك است ، دیگر مانند سابق کار صحیح و عاقلانه ای محسوب نمیشود.

صدمات وارده بر جمجمه . از موقعی که طفل می تواند بغلطد (و از تختخواب بیفتد)، باسر بزمین خوردن خیلی فراوان میباشد. اولین مرتبه ای که طفل باسر زمین میخورد، والدین معمولا خیلی نگران میشوند و خود را مقصر میدانند. ولی اگر از طفل آنقدر مراقبت و مواظبت بعمل آید که هیچوقت دچار حادثه ای نشود ، محدودیت و سختگیری شدیدی در مورد او بعمل آمده است. البته بدین ترتیب جسم و استخوانهای طفل عالم میمانده رای شخصیت او خورد خواهد شد.

اگر بعد از آنکه طفل با سر زمین خورد ، گربه اش در ظرف پانزده دقیقه متوقف شود، رنگش طبیعی باشد و استفراغ هم نکند ، احتمال صدمه مغزی بسیار کم خواهد بود. بطفل ميتوان فورا اجازه داد که زندگی طبیعی خود را مجددا از سر بگیرد.

اگر صدمه وارده بر مغز نسبتا شدید باشد، طفل ممکن است استفراغ کند، اشتهای خود را از دست بدهد، بخوردن غذا میلی نداشته باشد، تا چند ساعت رنگش پریده باشد سردرد داشته باشد و دائما چرت بزند ولی بتوان او را از خواب بیداد کرد. اگر طفل دارای یکی از این علائم باشد باید طبیب را از آن مطلع نمائید . طبيب ممکن است لازم بداند که از او معاینه ای بعمل آورد و دستور عکس برداری از جمجمه اش را بدهد . طفل باید تا دو سه روز در نهایت آرامش بستری شود و پیدایش هر علامت جدیدی فورا به طبيب اطلاع داده شود. بهتر است طفل را در اولین شب بعد از سقول ، یکبار از خواب بیدار کنید تا اطمینان حاصل شود که ببهوش نیست. روز بعد اگر طفل حااش بجا نیست باید مجددا طبیب را مطلع نمائید.

اگر طفل بلافاصله بعد از سقوط با مدتی بعد از آن بیهوش شود، باید جریانرا حتما بطبيب گزارش کرد تا فورا مورد معاینه قرار گیرد. اگر طفل حتی بدون اینکه بیهوش باشد از سر درد و اختلالات بینائی شکایت کند و یا بعد از مدتی استفراغ نماید باز هم باید فورا طبيب را مطلع نمود.

بعد از سقوط طفل، تورمی که فورا روی سرش پیدا میشود اگر همراه با علامت دیگری نباشد، بخودی خود چندان مهم نیست. این تورم ناشی از پارگی عروق خونی و تجمع خون در زیر پوست است.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *