مجله ماشین

با انواع آلرژی (حساسیت) آشنا شویم

انواع آلرژی (حساسیت)

ابتلات آلرژیك بینی و زکام یونجه؟

شما احتمالا شخصی را میشناسید که مبتلا بزکام یونجه را دیده است . در اواسط مردادماه موقعی که کرد: گیاه را گوید بوسیله باد در هوا پراکنده میشود ، این شخص شروع بعطسه زدن میکند و بینیش شروع بخاریدن و آبریزی کرده غالبا میگیرد . این کیفیت نشان میدهد که بینی این شخص بگردد این گیاه آلرژی یا حساسیت فوق العاده ای دارد، در حالیکه این گرده بهیچوجه اشخاص دیگر را ناراحت نمیسازد . بعضی از مردم در بهار مبتلا بزکام یونجه میشوند زیرا آنها بکرد؛ بعضی از درختان حساسیت دارند و بعضی از مردم دیگر در اوایل تابستان بزکام یونجه دچار میشوند زیرا نسبت ببعضی از گیاهان حساس میباشند. اگر فرزند شما همیشه در موقع معینی از سال مبتلا بخارش و آبریزی بینی میشود که هفتهها طول میکشد ، باید قضیه را با طبیب خود مورد مذاکره قرار دهید . طبيب با معاینه بینی در فصل مربوطه و آزمایش پوست بوسیله گرده مشكوك، می تواند بگوید که کسالت فرزند شما زکام یونجه است یا خیر. درمان آن غالبا بوسیله تزریقات متعدد و مکرری است که دور آن مدتها طول میکشد. طبيب برای تسکین موقت آن معمولا داروهائی تجویز مینماید.

ولی علاوه بر زکام یونجه ، بینی ممکن است دچار حساسیت های دیگری بشود که اهمیت کمتری دارد ولی مزاحمت بیشتری فراهم میکند. بینی بعضی از مردم ممکن است به به پر متکا و بالش ، موی سگ ، گرد و غبار منزل و یا هر ماده دیگری حساس باشد. چنین حساسیت هائی ممکن است ماهها باعث آبریزی و گرفتگی بینی و تنفس از راه دهان گردد. انسداد و گرفتگی مزمن بینی ممکن است طفل را برای ابتلاء بعفونت سینوسها بیشتر مستعد نماید. اگر فرزند شما از این حیث فوق العاده در زحمت باشد، طبيب شما و یا طبيب متخصص آلرژی را که او معرفی میکند ممکن است بتواند علت حساسیت فرزند شما را پیدا نماید. درمان در هر موردی تفاوت میکند و بسته بعلت آنست.

اگر عامل حساسیت مثلا پر مرغابی باشد، متکارا عوض کنید، اگر موی سگ منزل باشد، اجبارا باید آنرا بیرون کنید. اگر طفل نسبت بچیزی حساس است که اجتناب از آن میسر نیست مانند گرد و غبار منزل، در اینصورت طبيب ممكن است از این ماد؛ حساس کننده، در طي يك دوره طولانی تزریقات متعددی بطفل بنماید تا رفع حساسیت او بشود. برای کم شدن گرد وغبار اطاق، بخصوص اگر علائم حساسیت در موقع شب یا در ساعات نخستین صبح ظاهر شود ، طبيب ممکن است خلوت کردن و بیرون بردن اثاثیه و مبلمان اطاقرا توصیه کند. برای اینکار، فرش و قالی و پرده ها را برای همیشه از اطاق خارج کنید و هر روز اطاق را با کهنه مرطوبی جارو نمائید. همچنین تمام اشباء پشمی و اسباب بازیهای کرکی را از اطاق بیرون ببرید. برای رخنواب و تشك و متکا با باید پوششهائی که گرد و غبار را بخود جذب نمیکند بخرید و با تختخواب سفری که از پارچه کتانی با علفی ساخته شده باشد تهیه نمائید و متاهم بکار نبرید.

علائم حساسیت را معمولا نمی توان بطور کلی از بین برد. بنابراین مجبورید با بهبود نسبی ، خود را قانع و راضی سازید.

آسم ( تنگی نفس )

آسم نوع دیگری از آلرژی است . در این کسالت عضو حساس بجای بینی (مثلا درز كام يونجه) لوله های برونش میباشد. هروقت ماد؛ حساس۔ کننده لوله های کوچك برونش برسد، آنها را متورم میکند و سبب ترشح غلیظی میشود که راه عبور هوا را آنچنان تنگ مینماید که تنفس را مشکل می سازد و بالنتيجه سینه خس خس می کنند و منتهی بسرفه میشود.

علت آسم مزمن در اطفال بزرگتر غالبأ موادی از قبیل كثافات اسب، موی سگ ، قارچ و غیره است که در هوا پراکنده میباشد و از طریق تنفس وارد بدن طفل میشود. متخصصین آلرژی این مواد را مواد استنشاقی میگویند. در اطفال خردسال باحتمال زیاد مواد غذائی علت آسم میباشد و یا در ایجاد آن نقش مهمی را بازی میکند.

طفلی که مبتلا باسم مزمن باشد برای کشف ماد؛ حساس کننده معمولا ابتدا مورد آزمایش پوستی قرار میگیرد سپس درمان میشود. اگر در معالجه کسالت اهمال شود، حملات مکرر آن ممکن است تأثیر نامطلوبی در روی ساختمان ربنين ونفسه صدری بنماید. درمان آن منوط بعلت آنست و نسبت بهر موردی تفاوت میکند . در حساسیت های غذائی، غذائی که طفل بان حساسیت دارد از رژیم غذائیش حذف میشود. اگر مواد استنشاقی علت کسالت باشد ، درمان تقریبا همان درمان آلرژیهای بینی خواهد بود.

مسئله آسم فقط يك مسئله حساسیت نسبت بماد؛ بخصوصی نیست ، زیرا شخصی ممکن است در اثر تماس با ماد؛ حساس کننده ای گرفتار حمله آسم گردد ، ولی دنیه دیگر باوجود آنکه در همان محل و تحت همان شرایط قرار میگیرد ممکن است دچار حمله ای نشود . حملات آسم بیشتر هنگام شب اتفاق میافتد. عوامل مختلف از قبیل فصول سال، آب و هوا درجه حرارت ، ورزش، حالت روحی، در ایجاد آن مؤثر است. سرماخوردگی غالبا باعث عود حمله آسم میگردد . بعضی از اطفال در مواقعی که عصبانی و ناراحت میگردند مستعد بروز حمله آسم ( یا هر نوع آلرژی دیگری میشوند و هنگامی که ناراحتی های روحی آنها شاید با كمك يك متخصص امراض روانی) برطرف میگردد ممكن است حمله آسم آنها نیز بهبود زیادتری پیدا نماید.

درمان هرحمله آسم بستگی بشدت آن و آنچه طبیب برای آن مورد بخصوص مفید تشخیص میدهد دارد . موقعی که طفل گرفتار نفس تنگی شدید و ناراحت کننده ای میگردد برای تسکین موقتی آن می توان از داروهای خوراکی یا تزریقی استفاده کرد.

اگر فرزند شما برای اولین مرتبه دچار حمله آسم میشود و طبیب هم در دسترس نباشد، نگران نشوید . زیرا حمله آسم آنقدرها که بنظر می آید خطرناک نیست. اگر نفس خیلی تنگی می کند، طفل را در رختخواب بستری کنید. اگر فصل زمستان است، بخار آبزیادی در اطاق ایجاد کنید وهوای اطاق را تا اندازهای گرم کنید که شخص احساس راحتی (نه گرما و نه سرما) بنماید . اگر طفل زیاد سرفه میکند و شما هم شربت سرفه ای در منزل دارید که طبيب قبلا برای خود او تجویز کرده است ، می توانید يك قاشق از آن باو بدهید . در حالیکه شما مشغول انجام کارهای خود و منزل میشوید، سر او را ببازی باخواندن چیزی گرم کنید و یا خود شما برای او کتابی با داستانی را بخوانید . اگر شما بخواهیددر نهایت نگرانی و اضطراب دائما در حول وحوش او باشید، او بیشتر وحشت میکند و شاید حالت آسم او شدت پیدا کند. اگر حملات آسم طفل ادامه یابد، تا پیدا کردن طبیب، ممكن است اطاق اورا از اثاثیه ومبلمان خلوت کنید.

پیش بینی عاقبت آسم غیر ممکن است. احتمال بهبود مواردی از آنم که در اوان طفولیت پیدا میشود، بعد از چند سال، بیشتر از مواردی است که در سنین بزرگتر پیدا میشود. حملات آسم در بعضی موارد با پیدایش بلوغ بر طرف میگردد . ولی گاهی اوقات زکام یونجه جای حملات آسم را میگیرد .

برونشیت آسماتيك

باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد . گاهی طفل چندماهه با طفل خردسال دچار حملات خس خس سینه و تنگی نفس میشود، این حملات و تنگی نفس، مانند آسم مزمن ، مزمن نیست بلکه هر وقت طفل بسرماخوردگی شدیدی مبتلا میشود بروز میکند. این حالت در سه سال اول زندگی بسیار فراوان است . داشتن چنین طفلی که غالبا همراه سرماخوردگی دچار چنان عوارض ناراحت کننده ای گردد موجب یأس و ناراحتی والدین خواهد بود، ولی خوشبختانه روزنه امیدی میدرخشد زیرا برونشیت آسماتيك معمولا پس از چند سال بهبود می یابد و بر طرف میگردد. در جریان این کسالت طبیب را باید حتما مطلع نمود . عفونت و سرفه نیز ممکن است بانداز، خس خس کردن سینه طفل احتباج بدرمان داشته باشد . اگر فصل سرما است و شوفاژ یا بخاریهای منزل روشن است ، ایجاد بخار آب اضافی در هوای اطاق ممكن است بهبود این کسالت كمك نماید داروها و تزریقاتی که برای منبسط کردن لوله های برونش تجویز میشود و در آسم مزمن معمولی بسیار مؤثر است، در برونشیت آمماتبك اثر چندانی ندارد .

کھیر

کهیر، لااقل در بعضی موارد، بعلت آلرژی و حساسیت پوست بدن میباشد . فراوانترین نوع کهر ، تکه های برجسته ای است که روی پوست بیرون میزند . قسمت های برجسته آن غالبا رنگ پریده میباشد زیرا جریان خون در ناحيه متورم قطع میشود. این تکه ها خارش شدیدی دارد . گاهی اوقات شدت خارش بحدی است که غیر قابل تحمل است . بعضی از مردم مکرر (وحتی غالب اوقات دچار حملات کهیر میشوند، در حالیکه بعضی دیگر فقط یکی دو بار در تمام عمر گرفتار کھیر میکردند ، علت کویر گاهی اوقات حساسیت نسبت ببعضی از غذاها است. همچنین گاهی بعلت تزریق سرم میباشد و گاهی در موقع اختتام بعضی ازعنونتها نیز دیده میشود . در بسیاری از موارد علت کهیر را نمی توان پیدا کرد.

يك داروی خانگی برای تسکین خارش کهير عبارت از حمام کرم جوش شیرین است ، يك فنجان جوش شیرین برای رانهای کوچک و دو فنجان برای رانهای بزرگی کافی است . طبيب معمولا می تواند با تجویز داروهای خوراکی با تزریقی ، حمله کهیر را برطرف سازد .. برطرف سازد.

اگزما (سودا)

اكزما بثورات زبر و قرمز رنگی است که بصورت تکه یا یکدست روی پوست ظاهر میشود . اكزما ، مانند زکام یونجه و آسم ، ناشی از حساسیت است . در زکام یونجه ، بینی نسبت بگرد: گاهی چون راک وید حساس است . در اگزما ، پوست بدن ممکن است نسبت به بعضی از غذاها حساس باشد . هر وقت آن ماده غذائی دارد خون میشود و بپوست میرسد، پوست ملتهب میشود. در موارد دیگر، پوست ممکن است نسبت .ببعضی از مواد دیگر از قبیل پشم ، ابریشم، موی خرگوش ، ریشه زنبق (در پودرهای توالت و عطر) و غیره که با پوست تماس مستقیم حاصل مینماید حساس باشد. طفلی که یکی از اقوامش دچار یکی از انواع آلرژیها از قبیل اكزما، زکام یونجه ، کهیر و یا آسم باشد، برای ابتلاء باكزما استعداد بیشتری خواهد داشت.

حتی در مواقعی که اگزما اساسا بعلت حساسیت نسبت بغذا باشد، وجود دو عامل دیگر ممکن است بطور فرعی ( ثانوی ) در ایجاد اكزما مؤثر باشد. عامل اول عبارت از تحريك پوست از خارج است. مثلا اگزمای بعضی اطفال فقط موقعی ظاهر میشود که پوست بدن آنها بوسیله هوای سرد تحريك گردد ، در حالیکه اکزمای اطفال دیگر ممکن است در هوای گرم بعلت تعریق پوست پیدا شود و اگزمای بعضی اطفال فقط در ناحيه كنلها درانها در نتیجه تحریکات ادرار بوجود آید . اگر اکزمای طفلی فقط در نتیجه تماس پوست بدنش با پشم ظاهر شود ، ممکن است پوست بدنش واقعا و بطور مستقیم بپشم حساس باشد و با ممکن است طفل نسبت بغذائی حساس باشد ولی پشم فقط عمل تحريك پوست را انجام دهد.

عامل دوم عبارت از چاقی طفل و میزان افزایش وزن او میباشد. اگزما در بچه های چاق بیشتر از اطفالی که وزن آنها متوسط و معمولی است دیده میشود و حال آنکه اطفال لاغر بندرت مبتلا باکز ما میگردند . : در مورد اگزما ، بدون شك محتاج طبیبی هستید که آنرا تشخیص دهد و معالجه نماید . ساده ترین نوع اگزما، نوعی است که بصورت صفحه با تکه های زبر ، قرمز رنگ ، ضخیم و پوسته پوسته روی پوست بدن ظاهر میشود . اگر اگزما خفیف و ابتدای شروع آن باشد، رنگ آن معمولا قرمز روشن یا صورتی مایل به تیره است. ولی اگر اگزما بدتر شود، رنگ آن مبدل بقرمز سیر شده ، معمولاخارش پیدا میکند و طفل هم دائما آنرا میخارد و میماند . در نتیجه خراشیدگی در آن ایجاد شده ترشح میکند و باصطلاح «آب پس میدهد،. بعد از آنکه آب آن خشك شد، روی آن دلمه می بندد . وقتي اكزما در شرف بهبودی است ، حتی وقتی قرمزی آن هم بکلی از بین رفته باشد، باز هم می توان زبری و خشونت پوست را در آن ناحیه حس کرد.

معمول ترین محل شروع اكزما در اطفال کوچکتر از يك سال ، گونه و پیشانی آنها است . از آنجا ممکن است بکردن و گوشها سرایت کند : پوسته هائی که روی اگزما وجود دارد ، خصوصا روی گوشها ، از دور مثل آنست که عرق روی پوست خشك شده و نمك آن باقی مانده باشد . در حدود يك سالگی ، اكزما ممکن است در هر نقطه ای از پوست بدن از قبیل : شانه ها ، کفل ها و رانها ، بازوها و سینه ظاهر شود . بین بك و سه سالگی ، معمول ترین محل اكزما چین های آرنج و پشت زانو است ، پرستاری طفلی که گرفتار اگزمای شدیدی است واقعا بسیار مشکل است . طفل از شدت خارش دیوانه میشود و مادر با شدت و تعصب زیادی طفل را از خاراندن باز میدارد ، این مبارزه ممکن است ماهها ادامه یابد.

درمان اگزما ۔ طبیب در موقع درمان اگزمای طفل عوامل متعددی از قبیل سن طفل، موضع ووضع اكزما ، چاقی و میزان افزایش وزن طفل ، بررسی انواع غذاهای جدیدی که قبل از بروز اگزما برژیم غذائی طفل وارد شده است و نوع عکس العمل طفل نسبت بدرمان های مختلف را در نظر میگیرد . بعضی از اگزماهای خفیف را می توان فقط با تجویز بعضي از محلولها و پمادها معالجه کرد و در موارد شدید و مقاوم ، کوشش میشود نا معلوم گردد طفل تسمت بچه غذا با غذاهای حساسیت دارد.

در اطفال شیرخوار، شبر گاو غالبا علت اگزما است و در اینصورت تبدیل آن بشر تبخیر شده گاهی اوقات اكزما را برطرف میکند زیرا هر غذایی کاملا پخته شده باشد کمتر باعث حساسیت میگردد . اگر شیر تبخیر شده گاو مؤثر واقع نشود، شیر تبخیر شده بز گاهی اوقات ممکن است خوب باشد ، اگزمای بعضی اطفال شیر خوار را می توان با حذف کامل شیر بطور کلی و دادن شیرهای مصنویی بجای آن مانند سوی بینه معالجه کرد. ندادن آب پرتقال در معالجه اكزما غالبا مؤثر است . و در اگزماهای شدید در اطفال بزدکتری که انواع غذاها را میخورند ، طبیب باحذف انواع مختلف غذاها از رژیم غذایی، درجه حساسيت طفل را نسبت بانها بدقت مورد بررسی قرار میدهد. در اگزماهای شدید و مقاوم، طبيب ممکن است با تزریق نمونه ای از غذاهای مختلف در زیر پوست، درجه حساسیت طفل را نسبت با آنها بسنجد.

در محل تزریق غذاهائی که طفل بأنها حساسیت دارد پوست ملتهب میگردد. اگر طفلی چاق باشد و یا بسرعت بروز نش اضافه میشود ، ممکن است با حذف مواد قندی و نشاسته ای از رژیم غذائیش ببهودی اگزمای او کمک کرد . : اگر بنظر میرسد که عامل وحرکی خارجی در ایجاد اکزمای طفل مؤثر است ، آنرا هم باید در نظر گرفت و بدقت مورد بررسی قرار داد . پشم در ایجاد اگزما، محرك مشهودی است و معمولا از پوشیدن لباسهای پشمین باید خود داری کرد. اگر اگزمای طفل فقط در ناحيه كلها و بالای رانها است. بهتر است تمام احتباطهائی را که در شماره ۳۱۹ بحث شده است مراعات نمود. اگر هوای سرد و وزش نسیم مسبب اكزما است، برای گردش و هواخوری باید محلی را که محفوظ از باد و سرما باشد. انتخاب کرد. گاهی اوقات آب و صابون محرك اكزما است ، در اینصورت باید طفل را با روغن پارافین و پنبه هیدروفیل تمیز نمود.

اگر فرزند شما مبتلا باگزمای شدید و خارش داری گردیده است و شماهم فعلا طبيب دسترسی ندارید ، برای تغذية طفل شیر تبخیر شده را جانشین شیر کار کنید، این عمل نه تنها هیچ ضرری ندارد ، بلکه ممکن است فایده هم داشته باشد . همچنین می توانید از اضافه کردن شکر بشیر خودداری نمائید همچنین مقدار غلاتش را محدود سازید تا خبلی چاق نشود . اگر طفل بزرگتری مثلا بعلت ورود تخم مرغ در رژیم غذائیش دچار اكزما گردید و شماهم بعطبیب دسترسی ندارید ، از دادن تخم مرغ باو بکلی خودداری کنید تا بتوانید با طبیب در این مورد مشورت نمائید . ممکن است دو هفته یا بیشتر طول بکشد تا علائم بهبودی ظاهر گردد . گندم ، مادہ حساس کننده دیگری است که حساسیت نسبت بان خیلی فراوان است . پرهیز دادن طفل از غذاهای متعدد توسط والدین ( بدون دستور طبیب) کار غلطی است . اگر مشاوره با طبیب امکان داشته باشد ، والدین نباید سرخودهیچ غذائی را از رژیم غذائی طفل حذف نمایند . دلیل آن اینست که وضع اكزما هرهفته نسبت بهینه دیگر، حتی با همان رژیم غذائی، تفاوت میکند . وقتی شما رژیم غذائی طفل را سر خود عوض میکنید، ممکن است بی جهت تصور کنید که این غذا با آن غذای دیگر است که باعث اگزمای طفل میشود . در نتیجه هر وقت اكزما مجددا بدتر میشود ، شما بیشتر گیج شده حيران مبمانید. خطر این نوع پرهیزهای سر خود آنست که شما ممکن است رژیم غذائی طفل راچنان غیر متعادل و ناموزون کنید که تغذية طفل دچار مخاطراتی گردد . اگر اکزمای طفل خیلی باعث ناراحتی او نیست ، از تغییر و تعویض رژیم غذائیش خود داری نمائید تا بتوانید از طبيب كمك بگیرید.

مطلبی را که در مورد اکزما باید بخاطر بسپرید آنست که اکزماکیفیتی است که در سرشت و طبیعت طفل موجود است و مانند زرده زخم عفونتی محلی نیست که بتوان آنرا کاملا معالجه کرد و از شرش خلاصی یافت . در بسیاری از موارد اگر فقط بتوان اكزما را بحالت خفیفی نگاهداشت ، باید خیلی راضي وممنون باشید . غالب اکز ماهائی که در طفولیت شروع میشود، بعد از یکی دوسال بکلی برطرف میگردد و یا لااقل بحالت خفیف تری در می آید.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *