مجله ماشین

توضیحاتی ساده دربارهٔ مسائل پیچیده آناتومی و فیزیولوژی اعضای تناسلی

توضیحاتی ساده دربارهٔ مسائل پیچیده آناتومی و فیزیولوژی اعضای تناسلی

قبل از اینکه به تجزیه و تحلیل اساس روابط متقابل زن و مرد و نیز عللی که آنهارا به ناهماهنگی جنسی می کشاند بپردازیم، باید با آناتومی و فیزیولوژی اعضای تناسلی آشنا شویم. این مجموعه اطلاعات، لازم و ضروری است و در عین حال بغرنج و مشکل است ولى بدون دانستن آنها فهم روابط روحی میان مرد وزن غیرممکن می باشد.

اعضای تناسلی مردان و زنان به دو قسمت درونی و بیرونی تقسیم میشوند:

1.قسمت بیرونی اعضای تناسلی مرد عبارت است از آلت تناسلی و «ضفن» وقسمت درونی را بیضه ها وضمائم آن و مجرای ریزش تخم کیسه های تخمی و غدد «وذی» و مجرای ادرار تشکیل می دهند.

در ناحیهٔ «عجان» در کیسه ای پوستی و عضلانی غدد جنسی مردانه (بیضه ها) قرار دارند. بیضه ها، یا جفت و هرکدام کمی کوچکتر از يك تخم هرغ هستند. بوسیله غدد جنسی مردانه یاخته های کوچاث متحرکی بنام «اسپرماتوزوئید» و هورمون های جنسی مردانه تولید میشوند.

اسپرماتوزوئید، دارای سر و گردن و دم است. در نتیجه حرکت دم اسپرماتوزوئید در محیط معینی بحرکت در می آید. تولید اسپرماتوزوئیدها و هورمون ها در بیضه ها از زمان بلوغ جنسی شروع می شود و تا دوره کهولت ادامه می یابد. اسپر ماتوزوئیدها یاختهٔ جنسی زنانه را بارور می کنند که از جنین حاصل میگردد.

فعالیت ناقص بیضه ها نه تنها سبب «عنین» بودن مرد میشود بلکه در وضع خاصی موجب خواجه بودن مرد می گردد. اگر فعالیت بیضه ها تا قبل از آغاز بلوغ جنسی نقصان یابد در این صورت شخصی دارای قدی بلند و پاهای نامناسب و دراز و قسمت بیرونی اعضای تناسلی ناقص و عضلات ضعیف و پر از قشر چربی زیرجلدی و صدای بم خواهد بود.

عضلات مخصوص «وضفن» در برابر حرارت محیط، عکس العمل دقیقی نشان میدهند یعنی هنگام گرما این عضلات ست می شوند و آنگاه «ضفن» بازتر و آویزان و برعکس هنگام سرما منقبص می گردد. حرارت پوست ضفن تقریباً ۳-۴ درجه پائین تر از اعضای درونی است. اگر حرارت هوا در «عجان» بمدت زیادی بالا باشد ممکن است در بیضه ها تأثیر منفی بگذارد هنگامیکه لباس نا مناسب برتن شخص باشد و یا با لباس کار بسته در کارگاههای گرم وغیره مشغول کار باشند جریان هوا خوب انجام نگرفته و این مورد مشاهد می گردد.

از ضمائم بیضه مجرای نطفه جدا میشود که به همراهی عروق و رگهای عصبی به بالا متوجه میشود و از «ضفن گذشته و از میان کانال تهیگاه به حفره لگن میان رود: راست و مثانه میرسد. قسمت کوچکی از مجرای نطفه که هنوز در ضفن همراه با عروق و رگهای عصبی بیضه ها و ضمائمی که مربوط به نسوج سلولی نرمی است کیسهٔ نطفه را تشکیل میدهند. گاهی در نتیجه تحریکات عضلانی نیرومند مجرای نطفه گشاد میشود و تولید ناخوشی مینماید. برخی از مردان به غلط چنین حالتی را تورم بیضه میپندارند.

در زیر مثانه، مجرای نطفه به غدد و ذی (پروستات) نفوذ کرده و در پهنای مجرای ادرار باز میشود. این غده ها در محلی که در مردان

راه ادرار و نطفه یکی میشوند گسترش یافتهاند، نقش این غدد برای فعالیت طبیعی دستگاه جنسی خپلی مهم است. تورم پر وستات (غددوذى) سبب ضعف قوهٔ باه می گردد. اندازه و شکل غدد و ذی اندازه و شکل بلوطاند. این غده شیره (ترشح) خاصی را تولید می کنند که به تشکل نطفه کمات میکنند و حرکت اسپرماتوزوئیدها را سریع تر می کنند.

اسپرماتوزوئیدها در مایع غلیظی قرار دارند که بوسیلهٔ بیضه ها ساخته شده و با تر شحات غدد کیسه تطفه مخلوط می شود که مایع نطفه (اسپرم) یامنی را تشکیل می دهند. هنگام مقاربت «اسپرم» در مهبل زن میریزد. ولی تا آن موقع باید راه درازی را از طریق قسمت خارجی ادرارکه در آلت تناسلی قرار دارد، طی کند.

آلت تناسلی به قسمت بیرونی عضو جنسی مرد مربوط است و مرکب از سه قسمت متخلخل است که عبارتند ازته، بدنه، سر. بدنهٔ متخلخل، به عروق خونی بی اندازه زیادی راه دارد. یکطرف آلت تناسلی متصل به استخوان لگن است و طرف دیگر نولد آلت است. به ناحیه نوك (كلاهاكا) آلت پوستی چین داری متصل است که «کلاهک» آلت بوسیله این ورقه پوستی پوشیده می شود.

در قشر داخلی این پوستهى آلات تناسلی، غدد زیادی وجود دارد که تولید ترشحی بنام «اسماگما» میکند که نوک آلت را مرطوب نگه میدارد.

خود نوک آلت و قسمت بدنهٔ آلت تناسلی، مرکز یاخته های عصبی ویژه ای است که تحریای آنها سبب احساس خوش آیند و سرانجام انزال می گردد.

اشخاص که بهداشت را مراعات نمیکنند ممکن است در زیرجلد تولد آلت آنهاد اسمگماه جمع شده و فاسد گردد. در چنین مواردی تورمی در نوك آلت ایجاد میشود که گاهی موجب میشود که با عمل جراحی آن پوسته را قطع کنند.

در بعضی از ملل و کشورهای آسیائی و آفریقائی و نیز کسانی که پیر و دین اسلام یا یهود هستند «ختنه» معمول است بدین معنی که آن قسمت از پوسته را که نولد آلت تناسلی را می پوشاند در کودکی قطع می کنند. این رسم از اندیشه ای صحیح و درست سرچشمه می گیرد که امکان ضرر رساندن کلاهای پوستی را از بین میبرد و کمک به بهداشت جسم می کند.

نوك آلت به روزنهٔ مجرای ادرار ختم میشود. و مجرای ادرار راه مشترل بین ادرار و مایع نطفه است.

آلت تناسلی مرد ممکن است به دو حالت باشد؛ پژمرده و قابل ارتجاع، تحریلٹ آلت تناسلی و حالت ارتجاعی را دلعوظ گویندہ لموظ هنگام تحریاد جنسی در شرایط معینی بوجود میآید اما ممکن است این حالت بهنگام اندیشه دربارهٔ موضوعات جنسی و نیز در موقعیر شدن. مثانه و نیز در شرایط دیگری که ارتباط مستقیم با تحریکات جنسی ندارند، حاصل شوند.

طول آلت تناسلی معمولا در حالت غیر نعوظ۷- ۸ سانتی متر و در حالت نعوظ آلت ۱۳- ۱۵ سانتیمتر است.

اندازهٔ آلت تناسلی برای بر خورداری از زن هیچ گونه نقشی به عهده ندارد. باید دانست که طول مهبل در حدود ۱۲ سانتی متر است و آلت تناسلی مرد که اندازه زیادی دارد ممکن است ناراحتی های بخصوصی را در زناشوئی بوجود آورد. با وجود این غالباً در صحبت ها و گفتگوهای مربوط حقیقت را در نظر نمی گیرند.

در بدن انسان، در قسمت های مشخصی از پوست، سلول هاى عصبی فراوانی وجود دارد. تحریافت آنها مطابق با حالت روحی سبب تحریافت جنسی میگردد. این قسمت های بدن را مناطق حساس یا شهوت نام داده اند به منطقهٔ شهوانی یا حساس است.

به هنگام آمیزش (جماع ) اطفاء شهوت حاصل میشود و این خروج نطفه را انزال گویند.

۲- ساختمان اعضای زایشی زن پیچیدهتر از اعضای تناسلی مرد است یعنی وظیفه تناسلی اعضای جنسی مرد در لحظهٔ انزال پایان مییابد ولی بارداری، رشد، رسیدن جنین در ارگانیزم زن انجام میگیرد.

اعضای تناسلی داخلی زن عبارتنداز: تخمدان، مجرای «فلوپیوسی» ( گذرگاه تخم )، رحم و مهبل.

تخمدان ها، غدد جنسی زنانه هستند که در لگن کوچکی که .بوسیلهٔ غشائی پوشیده شده، قرار دارند.

وظیفهٔ تخمدان ها خیلی پیچیده است. در « هورمونهای » جنسی زنانه و د اوول » که پس از باروری از ان جنین تولید می شود، تشکیل میگردد. در تخمدان ها در حدود صد هزاره او ول» تولید میگردد ولی در تمام زندگی یافت زن، فقسط در حدود ۵۰۰ اوول رشد میکند. داوول، شکل گردى دارد و بزرگترین یاخته ارگانیزم انسان است که ۲٪ میلیمتر قطر دارد. « اوول » حرکت مستقلی ندارد.

اولین رشد و رسیدن «اوول » در حدود سن ۱۲- ۱۳ سالگی است در طی یاش ماه فقط یافت « اوول » تولید می شود، بدین طریق که اطراف تخم نارس حفره ای ایجاد می شود که پر از مایع است. این حفره بنام کاشف آن «گراآف» نامیده می شود. بتدریج تحت فشار مایع، این کیسه بزرگتر شده و می ترکد و « او ول » آزاد میشود و به منطقهٔ شکم می افتد.

رسیدن «اوول » و کیسهٔ «گرا آف» با خروج «اوول » به منطقة شکم بنام پیدایش تخم» در تخمدان نامیده می شود. اوول ریزی، معمولا ۸ تا ۱۱ روز از ابتدای قاعدگی انجام می گیرد.

قاعدگی از آغاز بلوغ جنسی در هر ۲۱ الی ۲۸ روز بمدت ۳ تا ۴ روز، کمی بیشتر یا کمتر صورت میگیرد. در زمان قاعدگی از مهبل زن بمقدار ۱۰۰ الی ۲۰۰ گرم خون بیرون می آید. خروج خون تنها جریان پیچیده پدیده های درونی است که ماهانه در ارگانیزم زن تکرار میگردد.

در جای ترکیدن کیسه «گرا آف» جسم زرد رنگی تشکیل می شود.

جسم زرد مادهٔ مخصوصی از نوع «هورمون » بیرون میدهد که وارد خون می شود و به قشر مخاطی رحم نفوذ میکند. رحم در نتیجهٔ این مخاط باد میکند، و نرم میشود و بوسیله رگهای خونی اضافی پوشیده میشود و رحم آماده پذیرش «اوول » بارور می گردد. اگر چنین « او ولی » وارد رحم شود بارداری حاصل میشود. و در غیر این صورت جسم زرد فرو می نشیند و در رحم دوباره جریان رشد غشای مخاطی بوجود میآید . قسمتی از آن ورقه ورقه میشود و برخی از رگها می ترکد و قاعدگی انجام می گیرد.

در موقع قاعدگی، زن احساس ضعف، بد حالی عمومی می کند و حالت عصبانیت به او دست میدهد. در این روزها باید از انجام کارهای بدنی زیاد پرهیز کرده و بیشتر استراحت کند. رعایت بهداشت خارجی آلت تناسلی لازم است و باید از آب تنی و رفتن توی وان مطلقاً خودداری کند.

چنانکه قبلاگفته شد « اوول » بهنگام پیدایش تخم در تخمدان به ناحیه شکم می افتد. در کنار تخمدان ها مجرای «فلوپیوس » یا گذرگاه تخم قرار دارد که از گوشه رحم هر کدام بطرفی کشیده شده اند انتهای آنها که به منطقهٔ شکم متوجه است قیفی شکل است که بوسیله « پرز »هائی پوشیده شدهاست. « اوولی » که در کنار آن قرار گیرد روی « پرز» ها میافتد که در یکطرف بطرف رحم حرکت میکنند • این «پرز» ها خصوصاً در طول لوله « اوول » حرکت می کنند. بدین ترتیب مجرای «فلو پیوس» از یکطرف به ناحیهٔ شکم و از طرف دیگر به ناحیهٔ رحم باز می شوند.

رحم عضوی عضلانی است، که در آن رشد جنین انجام میگیرد. رحم ما بین «مثانه » ( در جلو) و رودهٔ راست ( در عقب ) قرار دارد. رحم بشکل گلابی پهن و مرکب از دو قسمت بدنه و گردن است. در رحم سه روزانه وجود دارد. دو تا در پهلو و یکی در گردن. این عضو بوسیله بند های خاصی که از لگن خاصره و استخوان و برخی اعضای داخلی می آیند، نگه داشته می شود.

از گردن رحم، مهبل آغاز میشود. و مهبل کیسه ای عضلانی بطول نقریبی ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر است. بهنگام آمیزش، آلت مرد در مهبل داخل میشود و نطفه در این محل ریخته می شود. سپس «اسپرماتوزوئید» ها در ناحیه رحم بحرکت در می آیند و بالارفته داخل مجرای «فلوپیوس» می گردند.

« اوول » در حالیکه در تخمدان رسیده و به مجرای «فلو پیوس» افتاده است «پرز» ها آن را به آرامی بسوی رحم حرکت می دهند و در همان ابتدای مجرای «فلوپیوس» با « اسپرماتوزوئید» ها برخورد می کند. برای اینکه باروری حاصل شود وجود چند «اسپرماتوزوئید» ضروری است. زیرا یاث «اسپرماتوزوئید » به درون « اوول » داخل میشود و بقیهٔ «اسپرماتوزوئید » ها قشر محکم «اوول » را باز می کنند زیرا یا « اسپرماتوزوئید » قادر به باز کردن آن نیست.

« اوول » بارور بوسیلهٔ «پرز» های مجرای «فلو پیوس» بسوی رحم حرکت می کند و به دیواره ی درونی آن می چسبد.

گاهی سوراخ مجرای «فلو پیوس» خیلی منقبض میشود تا اینکه کاملا براى داوول» غير قابل عبور میگردد. در چنین مواردی «اوول » بارور در مجرای «فلوپیوس» (شیپوررحمی ) باقی می ماند و رشد جنین در خارج از رحم یا در لولهٔ رحم آغاز می شود. در چنین مواردی جنین نمی تواند به طور طبیعی بزرگ شود و نیازمند عمل جراحی می شود.

قسمت خارجی اعضای تناسلی زن عبارتند از پردهٔ بکارت و لبهای بزرگ و کوچک « چوچوله ». قسمت خارجی دهانهٔ مهبل در «عجان » باز میشود. در دختران این روزنه بوسیله پرده بکارت بسته شده است. در اولین مقاربت این پرده پاره شده و مقدار کمی خون از آن بیرون می آید. ولی در برخی از دختران در اولین مقاربت عمل خون ریزی ممکن است مشاهده نشود و این مسئله مربوط به ساختمان « آناتومی پرده بکارت و یا مربوط به انجام برخی از ورزشها است.

پردهٔ بکارت هیچ گونه وظیفهٔ فیزیولوژیات ندارد ولی از بین رفتن آن نمی تواند در روح دختر بی تأثیر نباشد. زیرا بعد از آن وی زن میشود و براه مؤثر مقاربت جنسی می افتد. پردهٔ بکارت فقط در انسان (زن) وجود دارد حتی میمون ها نیز فاقد پردهٔ بکارت اند. طبق برخی از آداب و رسوم، ملتها، مثلا در قسمتی از نواحی هند، چین ، بومیان برزیل، ساکنین اصلی کامچاتکا و جزایر فیلیپین و سایر جاها پ-ردهٔ بکارت را در کودکی از بین می برند. ولی در برخی از ملل مانند بعضی از پیروان دین مسیح و مسلمانان، پرده بکارت سالم نقش مهمی را بازی می کند و علامت دختری توام عفاف و پاکدامنی است.

در دو دهانه مهبل لبہائی بزرگ و کوچک قرار دارند که هرکدام از چین های از دیالث به آلت « چوچوله » را می پوشانند. در لبهای کوچاث آلت «چوچوله » یاخته های مخصوصی عصبی فراوان وجود دارد که نقشی مهمی را در برخورداری و لذت جنسی در زن بهنگام تحریات جنسی بعهده دارند..

در بیضه ها و تخمدانها علاوه بر «اسپرماتوزوئید » و «اوول » « هورمن » های زنانه و مردانه «آندروژن » و «استروژن » تولید میشود. کارکرد غدد جنسی با سایر ترشحات غدد داخلی در وهلهٔ اول با ترشحات غدهٔ « هخ » روابط متقابل دارند. «هورمون » های غدهٔ «هخ» نه تنها باعث فعالیت غدد جنسی می شوند بلکه بطور کلی باعث بلوغ جنسی می گردند.

اهمیت فعالیت طبیعی غدد جنسی و تولید «هورمون» های مربوط را می توان در چند مورد تحقیق و بررسی کرد. مثلا کودکی پس از تولد، وضع جنسی اش نادرست ہود، ابن روئیداد خیلی شبیہ اعضای تناسلی دختری بود که اعضای تناسلی ناقصی داشت. این «دختر» پس از بلوغ جنسی تمایل به برخورداری از هم جنس نشان داد. هرچند که قسمت بیرونی اعضای تناسلی همچنان باقی مانده بود. پس از تحقیق روشن شد که غدد جنسی او «هورمون » های مردانه، یعنی «آندروژن » تولید می کنند. او ناچار به عمل جراحی پلاستیکی شد و شناسنامهٔ خود را عوض کرد و خود را شخصی کاملا دیگری احساس کرد.

این تغییر جنسیت ویژه را دریافت نفر آلمانی، غدد جنسی بعهده داشته اند. او در نزد نازیها خدمت می کرد و در جبهه بود. پس از مراجعت از جبهه زن گرفت و صاحب دو بچه شد. اما پس از مدتی متوجه شد که اعمالی مورد توجه او قرار میگیرند و او را بخود جلب می کنند که معمولا مختص زنان است و تمایل جنسی او نسبت به زن از بین رفت. هنگامیکه به پزشک مراجعه کرد معلوم شد که خون او دارای هورمون» های زنانهٔ زیادی است و این «هورمون » ها خیلی بیشتر از مردان معمولی است ( در ارگانیزم مرد همیشه مقداری «هورمون» زنانه وجود دارد ) اندازهٔ «هورمون» های « استروژن » در این شخصی زیاد شده و قیافهٔ ظاهر و موهای تن و خصایص وی تغییر یافته بود. این شخص بعد ها شناسنامهٔ خود را تعویض کرد و با مردی ازدواج نمود.

«آناتومی» و پدیده های اعضای جنسی مادرزادی زن و مرد بطور کلی به تمایلات جنسی مربوط است. یعنی ارتباط با آمیزش متقابل دارد. خصوصاً این آمیزش باید آغاز زندگی نوینی را ارائه دهد، اعمال طبیعت که در تمام پدیده های فعالیت ارگانیزم عاقلانه است در این جا فوق العاده مسرف است. در طول چند ده سال، از آغاز بلوغ جنسی تا خاموشی فعالیت غدد جنسی، میلیونها «اسپرماتوزوئید» تولید می شود و صدها «اوول » بوجود می آید و غریزهٔ تمایلات جنسی بظهور می پیوندد. ولی در این اسراف عقل سلیم و بزرگ طبیعت نهاده شده است و آن تأمین تمدید و بقای نسل بشر است.

logo