مجله ماشین

پیدایش مرحله بلوغ: تحولات جسمانی
No votes yet.
Please wait...

پیدایش مرحله بلوغ در دختران

منظور من از پیدایش مرحله بلوغ، دو ساله قبل از رسیدن به بلوغ کامل است که نمو جسمانی و رشد عقلانی طفل بسرعت پیشرفت میکند . در مورد دختره گفته میشود که بلوغ با اولین قاعدگی ماهیانه شروع میگردد . در مورد پسر چنین حادثه واضح و مشخصی اتفاق نمیافتد. لذا اجازه دهید ابتدا ظهور مرحلة بلوغ را در دختر بحث کنیم.

اولین نکته ای که دانستن آن ضرور است آنست که سن معینی برای آغاز مرحله بلوغ وجود ندارد. ظهور مرحله بلوغ در اکثر دختران در حدود یازده سالگی است و دو سال بعد یعنی در سیزده سالگی برای اولین مرتبه قاعده خواهند شد. عده ای از دختران، مرحله بلوغ خود را در نه سالگی آغاز میکنند و بعضی دیگر ممکن است تا سیزده سالگی هم شروع ننمایند . در موارد نادر شروع بلوغ در دختران ممکن است در هفت سالگی و گاهی در پانزده سالگی باشد .

این کیفیت که دختری مرحله بلوغ خود را خیلی زودتر با دیرتر از معمول آغاز مینماید، معمولا باين علت نیست که غدد داخلیش درست کار نمیکند ، بلکه فقط بان دلبل است که غدد داخلی او باصطلاح «برنامه کارشان را زودتر یا دیرتر شروع می نمایند. این برنامه کاری بنظر میرسد در مورد هر فردارثی باشد، والدینی که خود دیر تر پا بمرحلة بلوغ گذاشته اند فرزندانشان نیز باحتمال زیاد دیر تر وارد مرحله بلوغ میشوند؛ بالعكس اگر خیلی زود به مرحله بلوغ رسیده اند فرزندانشان نیز خیلی زود بالغ میشوند.

اجازه دهید ببینیم در يك دختر معمولی و متوسط که در حدود یازده سالگی وارد مرحله بلوغ میشود چه اتفاقات و تغییراتی رخ میدهد. موقعی که او هفت یا هشت ساله بود هر ساله پنج الی شش سانتیمتر برقد او اضافه میشد ، موقعی که نه ساله شد مقدار افزایش قدش شاید بسالی چهار سانتیمتر تقلیل یافت، مثل اینست که طبیعت ترمز گرفته باشد، ناگهان در حدود یازده سالگی ترمز آزاد میشود، طغل شروع بقد کشیدن میکند بطوریکه در طی دو سال بعد، هرسال هفت سانتیمتر و نیم الی نه سانتیمتر بقد او اضافه میشود، در عين حال بجای آنکه هر سال بر طبق معمول دو کیلو و نیم الی چهار کیلو بروز نش افزوده شوداينك ساليانه ، بین پنج الی بازده کیلو بدون اینکه ظاهرا چاق شود بروزن خود میافزاید . برای اینکه افزایش وزن مقدور باشد، اشتهای طغل فوق العاده زیاد میشود.

ولی تغییرات دیگری نیز رخ میدهد. در آغاز این مرحله ، پستانها رشد و بزرگ شدن خود را آغاز میکند . ابتدا هاله سیاه رنگی که در اطراف نوك پستان است بزرگتر میشود و مختصری متورم میگردد. سپس تمام پستان شروع ببزرگ شدن مینماید . تا يك سال و نیم پستانها بشكل مخروط است ولی بتدریج که دختر باغاز اولین قاعدگی خود نزديك ميشود، پستانها کم کم گرد میشود و بشکل نیمکره ای در میاید . کمی بعد از آنکه رشد پستانها آغاز گشت، روئیدن مو در ناحیه زهار شروع میشود؛ بعد در زیر بغل مو میروید؛ كفلها بزرگی و پهن میشود ؛ و جنس پوست بدن تغییر می یابد.

اولین قاعدگی در يك دختر معمولی در سیزده سالگی ظاهر میشود . در این هنگام دختر صاحب اندام زنانه ایست و بحداکثر وزن و قدیکه باید برسد رسیده است . از این ببعد رشد جسمانی او ناگهان بطيئی و آهسته میشود. سال بعد از شروع قاعدگی احتمالا سه سانتیمتر و نیم وسال بعد از آن شاید فقط در حدود دو سانتیمتر بقد او اضافه خواهد شد . قاعدگی بسیاری از دختران یکی دو سال اول نامنظم و کمتر از معمول است و این امر علامت مرض یا عیبی نیست بلکه ظاهرا مربوط بکم تجربگی بدن انسانی است .

بلوغ در سنین مختلف بروز میکند

تاکنون در باره يك دختر متوسط و معمولی صحبت میکردیم ولی فقط عده معینی از دختران جزء طبقه متوسط میباشند . بسیاری از دختران زودتر یا دیرتر از معمول با بمرحله بلوغ میگذارند . طفلی که در هشت بانه سالگی وارد مرحله بلوغ میشود وقتی می بیند خودش تنها دختری در کلاس است که بسرعت قد میکشد و صاحب اندام زنانه ای میگردد طبيعة احساس ناراحتی و حجب و حیا میکند . این جریان البته برای تمام کسانی که زودتر وارد مرحله بلوغ میشوند چندان ناراحت کننده و دردناك نيست . بدون شک این قضیه بسته بآنست که طفل قبلا تاچه حد خود را با محیط تطبیق داده و تا چه حد مشتاق و آماده رشد کردن و بزرگ شدن است. دختری که با مادرش بخوبی سلوك وسازش دارد و میخواهد مانند او بشود، موقعی که خود را در حال رشد و نمو می بیند، اعم از اینکه نسبت سایر محصلین از این حیث جلوتر باشد یا نباشد ، بسیار مسرور و خشنود میگردد . بالعكس ، دختری که از دختر بودن خود ناراحت و مکدر است (مثلا بعلت حسادتی که با برادرش دارد) و یا طفلی که از بزرگ شدن خود میترسد ممکن است از پیدایش اولین علائم زنانگی احساس ترس و ناراحتی نماید.

همچنین دختری که دیرتر از معمول با بمرحله بلوغ میگذارد نیز دچار رنج و محنت میشود. دختر سیزده ساله ای که هنوز اثری از بلوغ در خود نمی یابد، عملا مشاهده میکند که قد تمام همکلاسی هایش بلندتر از او شده است و همه آنها رشد کرده اندامی زنانه پیدا کرده اند ، در حالیکه خودش هنوز در دوره بطيئی و آهسته قبل از بلوغ است. بهمین دلیل احساس عقب ماندگی، مینماید و فکر میکند که باید شخصی غیر طبیعی باشد . چنین دختری را باید خاطرجمع ساخت و باو فهماند همانطور که طلوع و غروب آفتاب امری است حتمی ، رشد قامت و سایر تغییرات بدنی او نیز يقينا بوقوع خواهد پیوست . اگر مادر و سایر منسو بيناد نیز از جمله دخترانی بوده اند که دیر بالغ گردیده اند ، باید آنرا همراه توضیحاتی که برای جلب اطمینان طفل گفته میشود گوشزد کرد . میتوان باد قول داد که وقتی او پا بمرحله بلوغ بگذارد، قبل از اینکه رشد قامت او کاملا متوقف گردد، در حدود هفده الی بیست سانتیمتر دیگر رشد خواهد کرد.

علاوه بر آنکه سنی که در آن آثار بلوغ ظاهر میشود در همه دختران یکی نیست ، اختلافات دیگری نیز وجود دارد . در بعضی از دختران موی زهار ماهها قبل از رشد پستانهای روئیدن را آغاز میکند . در بعضی موارد روئیدن مو در زیر بغل بجای آنکه آخرین علامت بلوغ باشد اولین نشانه آنست . فاصله بین بروز اولین آثار مرحله بلوغ و شروع قاعدگی معمولا در حدود دو سال است، ولی در دخترانی که در سنین کمتری وارد مرحله بلوغ میشوند این فاصله کوتاه تر و سریع تر و گاهی کمتر از يك سال و نیم میباشد . بالعکس، دخترانیکه دیرتر از معمول وارد مرحله بلوغ میشوند، احتمالا تا شروع اولین قاعد کی آنها، بیشتر از دو سال طول خواهد کشید . گاهی اوقات یکی از پستانها ماهها زودتر از پستان دیگر شروع برشد و نمو میکند، این اتفاق نسبة” شایع و متداول است و نباید موجب نگرانی خاطر گردد. آن پستانیکه رشدش را زودتر شروع می کند معمولا در تمام مدت مرحله بلوغ بزرگتر از دیگری خواهد بود.

يك پسر متوسط دوسال دیرتر از دختر وارد مرحله بلوغ میشود

اولین مطلبی را که در مورد شروع مرحله بلوغ در پسران باید در نظر داشت آنست که پسر متوسط دوسال دیرتر از يك دختر متوسط وارد مرحله بلوغ میشود . یعنی برای پسر سن متوسط بلوغ سیزده سالگی و برای دختر یازده سالگی است . بعضی از پسران در یازده سالگی و بعضی از آنها حتی در سنی کمتر از این وارد مرحله بلوغ میشوند . عده زیادی از پسرانی که دارای رشد بطبئی میباشند در پانزده سالگی و عدة قليلی از آنها حتی دیر تر از این دارد مرحله بلوغ میگردند ، قامت پسر با سرعتی دو برابر سرعتی که قبلا قد میکشیده است رشد میکند. آلت تناسلی، بیضاها و محفظة بيضهها (کیسه ای که بیضه ها در آن جای گرفته است) بسرعت رشد و نمو میکند، و وی زهار خیلی زود شروع بروئیدن مینماید . بدأ زیر بغل و صورت مو در می آورد . طنین صدا عمیق تر و دورگه، میگردد. پسر نیز، مانند، دختر ، در حالیکه سعی میکند با اندام جدید و احساسات تازه ای که در او بوجود آمده است خو بگیرد و آنرا کنترل نماید، ممکن است از مرحله ناراحتیهای روحی و جسمی بگذرد . دورکه شدن صدا که گاهی نازك و گاهی خشن میشود نمونه است از اینکه او هم پسر است و هم مرد و در عین حال هیچکدام.

هم اکنون موقع مناسبی است که در باره مشکلات زندگی اجتماعی و معاشرت اطفال در مدرسه از هنگام شروع مرحله بلوغ تا بلوغ کامل تذکراتی داده شود . پسران و دخترانی که در يك کلاس درس میخوانند تقریبا هم سن هستند . معذالك بين بازده و پانزده سالگی، يك دختر متوسط از حیث رشد و نمو بقدر دوسال کامل از يك پسر متوسط جلوتر است . یعنی از لحاظ قد از پسر بلندتر و از نظر ذوق و علائق شخصی عاقل تر از او است. دختر میل دارد بمجالس رقص برود و با او آنچنان رفتار شود که گوئی بسیار زیبا و دل دل انگیز است . در حالیکه پسر هنوز بچه کوچک بی خیالی است که عارش میآید بدختر احترام بگذارد و او را مورد نظر و توجه قرار دهد. لذا بهتر است در طول این دوره برای رعایت تناسب، در مجالس و پارتیهای دسته جمعی از اطفال متعددی که در سنین مختلف هستند دعوت نمود ( تا پسرهای بزرگتر با دخترهای بزرگتر و پسرهای کوچکتر با دخترهای کوچکتر معاشرت کنند .

پسری که از لحاظ رشد بطئی باشد و در پانزده سالگی در حالیکه غالب دوستان و همکلاسی هایش مردان بزرگی تبدیل و شده و او هنوز پسر بچه ای است باید حتی بیشتر از دختری که دیرترپا بمرحلة بلوغ میگذارد خاطرش را جمع کرد و به او اطمینان داد که بموقع خود رشد خواهد کرد . در این سن و سال ، در میان پسران معمولا قد و هیکل و استعداد ورزشی خیلی اهمیت دارد . قضبه ای که گاهی اتفاق میافتد آنست که چنین پسری را بجای آنکه مطمئن و خاطرجمع کنند که به وقع خود رشد خواهد کرد و وارد مرحله بلوغ خواهد شد و در جریان آن در حدود هفده الی بیست و دو سانتیمتر نیز بر قدش اضافه خواهد شد ، والدین نگران و دلواپس او ، طفل را نزد طبیبی که متخصص غدد داخلی است میبرند. این قضیه بطفل ثابت میکند که در بدن او حتمأ عیبی وجود دارد . امروزه ترکیباتی از ترشحات غدد داخلی در دسترس است که در هر سنی که تجویز شود علائم و آثار بلوغ را ایجاد میکند . ولی در صورتیکه پسر سالم و طبیعی باشد، بهتر و مطمئن ترین راه آنست که بگذارند خودش بر طبق مقتضيات ارثی و ذاتیش رشد کند و بموقع خود قدم بمرحله بلوغ بگذارد.

عوارض و ناراحتیهای پوستی در دوره بلوغ

بلوغ. جنس پوست بدنرا تغییر میدهد . مسامات و منافذ پوستی بزرگتر میشود و چربی بیشتری ترشح میکند . ذرات چربی و گرد و خاک در این مسامات جمع میشود و آنها را مسدود میسازد. مسامات پوستی در نتیجه این انسداد بزرگتر میشود و پس از آن میکر و بهای معمولی می توانند بسهولت وارد آنها شوند و تولید عفونت یا کور کوچکی روی پوست بنمایند.

اطفال در سنین بلوغ نسبت بخود خیلی توجه دارند و از هر گونه نقصی که در قبانه و ظاهرشان پیدا شود نگران میشوند . بهمین جهت از وجود این کودکها خیلی دلخور و ناراحتند و محتمل است بانها دست بزنند و آنها را بفشارند . عیب کار در آنست که وقتی کودکی باز شد، تعداد بیشماری از میکروبهای آن در نواحی پوستی مجاور و روی انگشتان دست (که آنرا دستکاری کرده است) منتشر میگردد . بعد وقتی طفل بنقطه دیگری از صورت خود دست میزند ، مقداری از میکروبها را بمسامات دیگر که بعلت چربی و گرد و خاك مسدود شده است منتقل میکند و بالنتيجه كورك دیگری تولید می شود . فشردن يك كورك برای آنکه چرکش تخلیه گردد غالبا آنرا بزرگتر و عمیق تر میکند و بالنتيجه احتمال ماندن جای آن در روی پوست بیشتر میشود . بعضی از این اطفال که نگران امور جنسی میباشند تصور میکنند وجود این کودکها در روی پوست بدن بعلت افکار بد و ناپاك بامر بوط به جلق زدن آنها است.

والدین معمولا کودکهای اطفال بالغ را يك امر جبری تلقی میکنند و معتقدند که هیچ دارویی در معالجه آن جز گذشت زمان تاثیری ندارد . البته این نظر ناشی از بك بدبینی شدید است. با روشهای درمانی جدید می توان در بسیاری از موارد بهبودی درخشانی بدست آورد و در سایر موارد نیز عوارض پوستی را تا حدودی اصلاح کرد. هر طفلی حق دارد بخاطر بهبود وضع قبانه و تقویت روحیه و همچنین بخاطر جلوگیری از باقی ماندن همیشگی جای کرد که در روی پوست بدن خود که گاهی اتفاق میافتد ، از تمام معالجات و كمك هائی که مله به خانوادگی و طبيب متخصص پوست می توانند بار بکنند استفاده نماید.

صرف نظر از روشهای درمانی مخصوصی که طبيب تجویز میکند، يك سلسله اقدامات کلی و مموری نیز وجود دارد که بنلر میر مدد مفید و موثر باشد. ورزشهای روزانه نسبة شدید ، استنشاق هوای آزاد و تابش مستیم اشعه آفتاب ظاهرا در بهبود صورت و قبانة بسیاری از جوانها تأثیر زیادی دارد. شاید خوردن زیاد و مکرر شکلات ، آب نبات و سایر مواد غذایی شیرین و پر حرارت در ایجاد کررکھا بی تاثیر نباشد ، بهمين دوت بد نیست بعنوان تجربه هم که باشد طفل تا مدتی از خوردن مواد مزبور پرهیز نماید. معمولا شستشوی کامل صورت را دو مرتبه در روز توصیه میکنند ، گو اینکه متخصصین پوست نسبت باین موضوع در بعضی از موارد شان دارند . برای شستن صورت طريقة متداول و مرسوم آنست که ابتدا با يك ليف کرم که آغشته بصابون باشد به لابهت ولی باور کامل مورت را صابون بزنید تا تمیز گردد سپس صورت را با آب گرم و آب سرد متناو با شستشو دهند . اگر برای طفل بلور وضوح بیان کنید که جز موقع شستن نباید بهیچوجه بصورت خود دست بزند و کوره را بفشارد محفنا توصيه بسیار مهمی کرده اید. اگر كورك رسیده ای (که نوك آن سفید شده باشد) موجب مزاحمت و آزار طفل باشد، می توان با يك پنبه هیدروفیل مرطوب آن را مختصری ماساژ داد تا در اثر خیس خوردن بیفتد ، مشروط بر آنکه موقعی که کور باز میشود دقت فوق الماده ای بکار برده شود تا چرك در نواحی اطراف آن بخش نگردد.

تغییر پوستی دیگری که در اطفال بالغ بوجود میاید عبارت از تعریق بسیار شدید توام با بوی بسیار تند و زننده ای در زیر بغل است. بعضی از اطفال و همچنین والدین ، از وجود چنین بوی نامطبوعی خبر ندارند، ولی وجود آن ممکن است وجهة عامل را در .بان همکلاسی هایش از بین ببرد و موجب تنفر گردد . استحمام روزانه با صابون و مصرف ك ماد؛ برطرف کننده بو برای تمام اطفال بالغ لازم و ضرور است.

No votes yet.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *