#


تاثیر ملاقات کنندگان در بدو تولد کودکان

21 اکتبر 2018 بدون نظر 1721 بازدید

تاثیر ملاقات کنندگان در بدو تولد کودکان

No votes yet.
Please wait...

تلفن و ملاقات کنندگان از کودک نو رسیده

تعداد ملاقاتها را در ابتدا محدود کنید . تولد یک نوزاد فرستی است که اقوام و دوستان را بمنزل دعوت میکند تا نوزاد را دیده و والدینش تبریک بگویند واین طبیعه موجب افتخار و مباهات پدر و مادر است. در هر حال افراط در این کار والدین را بسیار حسنه و فرسوده میسازد . اماحد افراط چقدر است؟ این حد نسبت موارد مختلف فرق میکند . اغلب مادران در هفته های اول خصوصا در مورد فرزنداول، بعلت ناراحتیهای زایمان و تغییرات شدید غندی و نوسانات روحی خیلی زود خسته میشوند اما بعضی دیگر از ملاقات دوستان و اقوام خیلی استقبال میکنند.

در هر حال این نکته مسلم است که ملاقات دوستان قدیم و باران صمیمی موجب سر . وشعف زیادی است درحالیکه ملاقات اشخاصی دیگر ، گواینکه گامی محظوظ کننده است ، کم و بیش سبب خستگی مفرط شده ممکن است بی حوصلگی و ناراحتی زیاد مادر ، و بالمأل سایر افراد فامیل را فراهم نماید ، من تصور میکنم که مادر بایستی از ابتدا ساعات عیادت را خیلی محدود کند و بتدریج که قوت وحال و حوصله بیشتری بدست آورد آنرا زیادتر نماید و حتی اگر مادر نسبت ببعضی مردم رودربایستی دارد ممکن است بعنوان پیروی از دستورات طبیب از پذیرفتن عیادت کنندگان عذر بخواهد وملا یکی که با تلفن تقاضای وقت ملاقات میکند بگوید که : دکتر گفته است که از فردا میتوانم یک نفر را آنهم فقط برای ۱۰ دقیقه ببینم ، آیا میتوانیروز سه شنبه ساعت چهار بعد از ظهر تشریف بیاورید ، بعلاوه هزاران بهانه دیگر وجود دارد که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد مثلا داشتن زایمان طولانی و تغذیه با شیر مادر و نداشتن توای کافی و غیره .

در مقابل کسانی که بدون تلفن قبلی بمنزل میآیند ، می توانید پاروی گشاده ولی با شرمندگی بگوئید : « دکتر گفته است که از هفته آینده فقط روزی یکنفر را برای ملاقات بیذیرم ولی بهرحال حتی برای یکدقیقه هم که شده تشریف داشته باشید.

وررفتن ملاقات کنندگان با نوزاد

غالب ملاقات کنندگان با دیدن نوزاد فوق العاده خوشحال میشوند لذا میل دارند که اورا بلند کننده حرکت دهند ، قلتلک بدهند ، بانی کنند ، ور بروند و با او بربان بچگانه حرف بزفت . گرچه والدین از این حرکات و رفتار محظوظ میشوند ولی بعضی از نوزادان زود خش شده خیلی غریی میکنند و بعضی دیگر کمتر ، لذا این قضاوت مادر است که نوزاد تا چه اندازه میتواند این حرکات و اعمال ملاقات کنندگان را تحمل نماید و مادر لازم است این نکمرا باین اشخاص صریحا بگوید.

کمک برای مادر

وجود یک کمک در ابتدا لازمست

اگر میتوالید شحی را خصومادر هفته های اول بکمک بطلبید خیلی خوب است نهوا اگر بخواهید تمام کارها را خودتان بدون کمک انجام دهید نمودیخته و فرموده میشود و بالاخره مجبور میشویدبعدازمدتی شخسی را استخدام نمائید . بعلاوه این ختگی جسمی و فرسودگی روحی ، شما را برای عصبانی شدن متمد میکند . اگر مادری دارید که میتوانید با او سلوک وسازش داشته باشید. بهترین شخص است ولی اگر مادر شما خیلی نخی مداخله جوو سنور دهنده است و هنوز با شما مثل یک طفل رفتار میکند و بهتر است که از او صرفنظر سائید نورا وجود او امامات استقلال جوابه شمارا مجروح خواهد ساخت. اگرچه وجود شخص مجربی در کنار شما پیار مفید است ولی بهر حال این شخص پانی کی باشد که از وجودش عصبانی و ناراحت شویدبلکه برعکس مسرور و شادمان شوید اور اگر بودجشمالی شما اجازه میدهد ، برای مدتی ی ختعتکار استخدام کنید و این در اصل براقوام شما این مزیت را دارد که چنانچه اورانخواستید و با کار بلد نبودمی توانید اخراجش کنید ، از یک طرف وجودخدمتکار بسیار خوب است زیرا مادر ، خود مسئولیت مستقیم پرستاری از طفل را بر عهده میگیرد ولی از طرف دیگر، خدمتکار در این دوره وزمانه خیلی آسان پیدا نمیشود .

بعد از خ نکار – پرستار از همه بهتر است تا علاوه بر انجام کارهای خانه و پرستاری از طفل ، شخص آرام و دلچسبی خواهد بود. در هر حال هر آینه چنین پرستاری از کارهای شما انتقاد کند و چنان رفتار نماینده که گونی نوزاد مال اوست ، محض رضای خدا او را آt اخراج نمائید و شخصی بهتری را پیدا کنید تا از عواقب ناراحت کننده اش ایمن باشید.

تاچه مدتی باید از این که استفاده کرد . این البته بستگی تامی بشما ، بودجه شما علاقه شما بیرکت قوای جهانی شما دارد ، سعی کید بتدریج بر امور خانه ملط شوید و اگر چنانچه بعد از دو هفته باز هم حس میکنید که بهولت حته میشود وازهای در میائید تا این کمک راولو موجب تضعیف بودجه مالی شما بشود نگهدارید زہرا وجود این که در این شرایط یک امر تجملی نبوده بلکه الزامی است ، چون ، اگر قبل از اینکه برای شما کافی باشد و تمام کارهای خانه را خودتان انجام دهید بالمال چه از نظر مالی و چه از نظر معنوی منفرد خواهید شد و خیلی از مادران حامله در حکم اول از اینکه بایستی به تنهایی پرستاری نوزاد را بعهده بگیرند ترسی ورحمت دارند و این دلیل آن نیت که مادر فی الواقع قادر پرستاری از طغل نبوده پا بایستی الزراعه از وجود به پرستار استفاده نماید لیکن بهر حال اگر این ترس و وحضت بحیاعلی است چاره ای جز استخدامی پرستار و با استفاده از وجود یکی از نوین مجری الی یا اگر بعضی از خانو امها قادر بتحمل مخارج چنین خدمتکار با پرستاری نیستند.

ممکن است از وجود زنی که بتواند حداقل هفتهای یک با دو بار بسترد آید و کمک ، نماید استفاده شود . بدین ترتیب این زن می تواند کمک موثری در شست و شو و تمیز کردن خانه سوده هرچند یکبار با چند ساعت مراقبت از طغل ، مادر خوانده بیرون برود و گردش نماید.

کمکهای عملی

اگر قرار است کهنه های بچه را خودتان بشوئید هنر است، اگر قدرت مالی شما اجازه میدهد، یک ماشین رختشوئی و یک ماشین خشک کن تهیه نمائید زیرا بدین وسیله میتوانید مقدار زیادی از ساعات کار و انرژی خوینی را صرفه جوئی نمائید . در صورتیکه سرویس های کهنه نوئی ‘ تردیک و در دسترس شما باشد ممکن است از وجود آنها استفاده نمائید.

هنگام آن فرارسیده است که حتی المقدور کارهای منزل راسبک وماده نمائید مثلا شستن واتو کردن رختهای معمولی و عادی را بدیگران واگذارید و بابلیاس کوئی دهید ، مبل و سایر آثائیه غیر ضروری را برای چندماه پاچندسال در انبار بگذارید حتی اگر ممکن است چندی از اغذی حاضری و ساخته شده میل نمائید.

مراقبت کنندگان

این نوع اشخاص برای شما و فرزندتان بسیار لازم است. اگر طفلی دارید که شبها از خواب بیدار نمیشود همین قدر که بدانید اینها اشخاص درست و قابل اعتمادی میباشند کافی است ولی اگر طفل شمامکرر بیدار میشود و با طفلی است بزرگتر از یکال ، لازمت این اشخاص و اطفال همدیگر را خوب بشناسند و یکدیگر علاقه پیدا کنند زیرا برای طفل بسیار وحشت انگیز است که بیدار شود و در کنار خود شخص غریبه ای را ببیند. اگر قرار است این اشخاص از اطفال پرستاری نیز نموده آنها را خواب هم یکنند باید برای شما ثابت شود که اینها مردمانی سالم و مهربان میباشند بنابراین بهتر است چند مرتبه در حضور خود ، آنهارا بامور پرستاری اطفال بکارید تا اولا از کار و طرز عمل آنها مطمئن شوید ثانیا بچه بتواند بأنهاخو بگیرد . هرچه بچه بیشتر آنها خو بگیرد و هرات کنندگان بهتر و بیشتر می توانند کمک نمایند.

بهتر است از تغییر دادن این اشخاص حتی الامکان اجناب کنید و همیشه از وجودیک یا دونفر که قبلا آنها را شناخته اید، استفاده نمائید. جوان با پره این انتخاب البته به سن و سال شخص ارتباط ندارد بلکه پدرجه عمل و شعور او پنگی کامل دارد . من کامکامی دختر های چهارده ساله ای را دیده ام که فوق العاده لایق و قابل اعتماد بوده اند لیکن شایسته نیست که از تمام دختران باین جوانی چنین استعدادی را انتظار داشت و برعکس بعضی از زنان من ، بیار خشن و بی خاصیت و عصبانی و غیر قابل اعتمادند.

برای اینکه این مراقبت کنندگان همه چیز راجالی کنید و مطمئن باشید که فراموش نمیکنند، بهتر است یک کتابچه درست کنید و در آن همه چیز رابنویید: از قبیل وقت خواب طفل ، محل لباسها و ملافه های طغل ، محل اسباب بازیها و غذاهائیکه طفل ممکن است بخواهد، شماره تلعن دکتر وحمایت ها در صورتی که مسئله فوتی و فوری پیش آید ، شعارڈ تلفن و آدرسی که والدین را بشود بهولت پیدا کرد طرز روشن و خاموش کردن بخاری و یا اگر خود این شخصی به غذایی احتیاج پیدا کرد چه باید بکننی غیره ها.

No votes yet.
Please wait...
برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

پاسخی بگذارید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *