عشق

آیا موفقیت در ازدواج فقط یک خوش شانسی است؟

مردم اغلب زوج های متاهل را"خوش شانس" خوش شانس خطاب می کنند! اما آیا زوج ها واقعا برای موفقیت در ازدواج نیاز به شانس دارند؟با کنار گذاشتن خرافات و سنت های ازدواج فرهنگی، شما فکر می کنید چه مقدار از نقش خوش شانسی در موفقیت ازدواج تاثیر گذار است؟ خیلی بیشتر از چیزی مثل...