سبنما

منفی نگری روشنفکران

منفی نگری روشنفکران به سینمای هنری ملی و تجاری دید منفی روشنفکران نسبت به هر دو نوع سینمای هنری ملی و سینمای تجاری تناقض دیگری...

سبک اوفا سبکی دارای تجربه و بداهه کاری

سبک اوفا سبکی دارای تجربه و بداهه کاری نظام تولید ابداعی پومر تا سال 1926 که او به آمریکا مهاجرت کرد به شکل نظام کارگردان...

زمان ظهور فیلم های داستانی

زمان ظهور فیلم های داستانی و نمونه هایی از این فیلم ها آنچه سرانجام سینما را نجات داد ورود داستان به جهان سینما ( فیلم...